Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
UAB Ąžuolo šeimos
klinikos direktoriaus
2022-09-06 įsakymu Nr. 2209-1

UAB „ĄŽUOLO ŠEIMOS KLINIKA“
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

1. UAB Ąžuolo šeimos klinikos (toliau – Įstaiga arba Klinika arba UAB Ąžuolo šeimos klinika) vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Įstaigos vidaus tvarką, apibrėžia darbuotojų ir besilankančių joje pacientų santykius ir elgesį.
2. Be šių Taisyklių, Klinikos darbuotojų darbines funkcijas ir pareigas apibrėžia darbuotojų darbo sutartys, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareiginiai nuostatai, įstaigos direktoriaus įsakymai, Kokybės vadybos sistemos procedūros.

II. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

3. Teikti nemokamas ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
4. Sudaryti sandorius ir prisiimti įsipareigojimus;
5. Veiklos procesams gerinti, UAB Ąžuolo šeimos klinika yra įdiegusi Kokybės vadybos sistemą ir dirba vadovaudamasi patvirtintomis Kokybės vadybos sistemos procedūromis.
6. UAB Ąžuolo šeimos klinika užtikrina būtinosios medicinos pagalbos teikimą.
7. Teikti tik tas nemokamas ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos įstaigos vidaus tvarkoje;
8. Užtikrinti, kad būtų naudojamos tik tokios sveikatos priežiūros technologijos, gaminiai ir priemonės, kurios yra aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje;
9. Užtikrinti, kad būtų tinkamai pildomos ir saugomos asmens sveikatos istorijos, asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelės ir kita teisės aktais patvirtinta medicininė dokumentacija;
10. Užtikrinti vienodas pacientų teises į teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
11. Saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai UAB Ąžuolo šeimos klinika teisės aktų nustatyta tvarka privalo pateikti informaciją apie pacientą tretiesiems asmenims, ir gerbti pacientų asmens privatumą;
12. Užtikrinti, kad informacija apie pacientą valstybės institucijoms ar kitoms įstaigoms būtų teikiama tik teisės aktų nustatyta tvarka;
13. Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos būtinosios visuomenės sveikatos priežiūros priemonės, nurodytos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintame sąraše.
14. UAB Ąžuolo šeimos klinikos darbuotojai pagal savo kompetenciją privalo informuoti pacientus apie įstaigos darbo tvarką, teikiamas paslaugas, atliekamus tyrimus ir procedūras bei suteikti informaciją kitais klausimais, susijusiais su paciento sveikata.

III. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ IR APTARNAVIMO JOJE TVARKA

15. Skubos tvarka priimami pacientai, kuriems reikalinga būtinoji medicinos pagalba.
16. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) teikiamos tik patikrinus ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.
17. Pacientai, atvykę į UAB Ąžuolo šeimos kliniką, kreipiasi į Registratūrą ir pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba gimimo liudijimą (ne vyresni nei 18 metų).
18. Pacientai pas savo gydytoją iš anksto gali užsiregistruoti konsultacijai arba nuotolinei konsultacijai atvykę į Registratūrą, paskambinę telefonu arba internetu.
19. Registruodamiesi atvykę į UAB Ąžuolo šeimos kliniką, pacientai gauna vizito lapelį, kuriame nurodyta priėmimo data ir laikas, gydytojo pavardė, kabineto numeris.
20. Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją, pacientai Registratūros darbuotojui nurodo vardą, pavardę ir gimimo datą. Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti Registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo pas gydytoją datą ir laiką bei gydytojo kabineto numerį.
21. Registruodamiesi internetu, pacientai atlieka veiksmus, kurie nurodyti internetinėje registracijos platformoje ir įsimena arba atsispausdina pasirinkto priėmimo informaciją (data, laikas, kabineto numeris, gydytojo pavardė).
22. Pacientai pas gydytoją priimami tik šiam priėmimui užregistruotu atitinkamu laiku. Jei pacientas pavėluoja į priėmimą pas gydytoją, jo priėmimas nėra užtikrinamas.
23. Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku.
24. Jei pacientas negali atvykti į priėmimą nustatytu laiku:
24.1. Jis privalo apie tai pranešti paskambindamas telefonu į Registratūrą ir tuo pačiu gali susitarti dėl kito priėmimo laiko;
24.2. Turi anuliuoti savo internetinę registraciją ir gali pasirinkti kitą esantį laisvą priėmimo laiką, jei registravosi internetu.
25. Gydytojui susirgus ir nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius jo pacientus, pastarieji apie tai informuojami skambučiu, jei yra nurodę aktualų kontaktinį telefono numerį.
26. Diagnostikos kabinetuose (rentgenografijos, funkcinių tyrimų), laboratorijoje, procedūrų kabinetuose, pacientai priimami tik su gydytojo siuntimu.
27. Jei pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus) arba neturi siuntimo, už gydytojo konsultaciją (pagal galiojančius paslaugų įkainius) turi susimokėti pats.
28. Išankstinės registracijos atveju, paciento asmens sveikatos istorija ir asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė nurodytam laikui turi būti pristatyta į gydytojo kabinetą.
29. Registratūroje paruoštus medicininius paciento dokumentus į gydytojo kabinetą nuneša Registratūros darbuotojai.
30. Paciento medicininius dokumentus iš vieno gydytojo kabineto į kitą gali pernešti tik medicinos darbuotojai.
31. Pasibaigus gydytojo pacientų priėmimo laikui, asmens sveikatos istorijas ir asmens ambulatorinio gydymo apskaitos korteles medicinos darbuotojai grąžina į registratūrą.
32. Pacientų kreipimosi į UAB Ąžuolo šeimos kliniką tvarką be šių Taisyklių reglamentuoja ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

IV. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

33. Nemokamos paslaugos teikiamos visiems pacientams, kurie yra prisirašę prie UAB Ąžuolo šeimos klinikos ir teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.
34. UAB Ąžuolo šeimos klinika teikia mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių teikimą ir apmokėjimą už jas reglamentuoja teisės aktai ir/ar Įstaigos direktoriaus įsakymai. Informacija apie mokamas paslaugas yra skelbiama UAB Ąžuolo šeimos klinikos registratūroje ir internetinėje svetainėje.
35. Iškvietimai į namus vykdomi UAB Ąžuolo šeimos klinikos direktoriaus įsakymuose nustatyta tvarka.
36. Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams pacientams, privalo dalyvauti jų įstatyminiai atstovai, tačiau jie savo veiksmais neturi teisės trukdyti dirbančiam personalui.

V. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

37. Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.
38. Pacientams turi būti suteiktos kvalifikuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
39. Pacientai turi teisę gauti nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas,
kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų ar iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
40. Pacientai turi teisę gauti informaciją apie UAB Ąžuolo šeimos klinikoje teikiamas
paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. Su teikiamų nemokamų paslaugų sąrašu bei mokamų paslaugų kainynu pacientai gali susipažinti įstaigos registratūroje.
41. Pacientai turi teisę laisvai pasirinkti (vaikams iki 16 m. ir neveiksniems asmenims parenka tėvai arba globėjai) arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą vieną pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir gydytoją taip, kaip numato teisės aktai.
42. Paciento pasirinkimas įforminamas prašymu registruotis gydymo įstaigoje, kuriame turi būti nurodoma: paciento vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas bei dokumento, patvirtinančio, kad pacientas apdraustas, serija ir numeris, kontaktinis telefonas.
43. Pacientas, norėdamas pakeisti gydytoją, Registratūroje turi užpildyti Prašymą gydytis pas kitą gydytoją.
44. Pacientas turi būti informuotas apie jį gydančio gydytojo ir slaugančio darbuotojo vardą, pavardę, pareigas.
45. Pacientas turi būti informuotas apie UAB Ąžuolo šeimos klinikos vidaus tvarką.
46. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.
47. Pacientui pageidaujant, jis turi būti supažindinamas su jo medicininiais dokumentais, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi asmens sveikatos istorijoje.
48. Pacientui pageidaujant, gydytojas jam privalo paaiškinti įrašų jo asmens sveikatos istorijoje reikšmę.
49. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo medicinos dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
50. Nepilnametis (nuo 16 iki 18 metų) pacientas, kuris, gydytojo nuomone, gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam siūlomo gydymo. Gydantis gydytojas nepilnamečio tėvų ar globėjų prašymu turi informuoti nepilnamečio įstatyminius atstovus apie gydymą, tačiau, nepilnamečiui paprašius, tokia informacija gali būti ir nesuteikta, jeigu tai iš esmės gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams ir jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu nepilnametis yra hospitalizuotas, apie tai turi būti informuojami jo tėvai ar
globėjai.
51. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Paciento atsisakymas įforminamas teisės aktuose nustatyta tvarka.
52. Lankydamasis UAB Ąžuolo šeimos klinikoje pacientas privalo:
52.1. Gerbti įstaigos darbuotojus ir kitus pacientus;
52.2. Laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos;
53.3. Netrukdyti medicinos darbuotojams vykdyti savo pareigų;
53.4. Laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių,
psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos;
53.5. Tausoti UAB Ąžuolo šeimos klinikos turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
54. Pacientas privalo informuoti atvykęs į Registratūrą apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis.
55. Pacientas gydančiajam gydytojui turi suteikti visą teisingą informaciją apie ankstesnes ligas, operacijas, vartojamus (vartotus) vaistus, sveikatos būklės pasikeitimą gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą ir pan., nes tik suteikęs visą išsamią informaciją apie save, pacientas gali tikėtis progresyvaus medicininio gydymo.
56. Pacientas savo sutikimą ar atsisakymą apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, patvirtina pasirašytinai asmens sveikatos istorijoje. Pacientui atsisakius sveikatos priežiūros paslaugų, gydantysis gydytojas privalo išaiškinti pacientui apie riziką sveikatai, bei perspėti apie galimas komplikacijas.

VI. PACIENTO SIUNTIMO GYDYMUI Į STACIONARINĖS PAGALBOS GYDYMO ĮSTAIGĄ TVARKA

57. Paciento gydymo stacionarinėje įstaigoje tikslingumą nustato jį gydantis gydytojas.
58. Esant būtinybei gydyti pacientą stacionare, gydantis gydytojas, vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, užpildo atitinkamą formą ir atiduoda juos pacientui arba jo įgaliotam asmeniui. Tuomet pacientas gali vykti į rekomenduojamą stacionarinę gydymo įstaigą.
59. Pacientui atsisakius vykti į stacionarinio gydymo įstaigą, gydytojas apie tai įrašo jo asmens sveikatos istorijoje, o pacientas tai patvirtina savo parašu.

VII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ SU PACIENTAIS SPRENDIMO TVARKA
60. Kilus ginčui ar konfliktui tarp paciento ir gydytojo ar kito medicinos darbuotojo,
nesutarimą sprendžia UAB Ąžuolo šeimos klinikos vadovas.
61. Atsakymas į raštišką kreipimąsi pateikiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Ginčai su klientais nagrinėjami kiek galima operatyviau. Atitinkamas ginčas su klientu turi būti išnagrinėtas per laikotarpį, ne ilgesnį negu 20 darbo dienų.
62. Jei pacientas elgiasi agresyviai, grasina, yra apsvaigęs nuo alkoholio, toksinių, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, medicinos personalas turi teisę iškviesti policiją.
63. Jei pacientas turi nusiskundimų dėl UAB Ąžuolo šeimos klinikos darbo tvarkos, juos gali pateikti raštu UAB Ąžuolo šeimos klinikos administracijai.
63.1. Jei pacientas nesutinka su jo atžvilgiu UAB Ąžuolo šeimos klinika priimtu sprendimu ar pateiktu atsakymu, arba negavus atsakymo per 20 darbo dienų, jis turi teisę Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nustatyta tvarka Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateikti skundą.

VIII. INFORMACIJOS APIE SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS TVARKA

64. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali net ir po paciento mirties. Konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą, arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.
65. Neturint raštiško paciento sutikimo, informacija gali būti suteikta:
65.1. Nepilnamečio paciento tėvams arba globėjams, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos suteikimas gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams;
65.2. Apie pavojingus paciento ketinimus, keliančius grėsmę jo paties ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei, – teisėtvarkos ar kitoms institucijoms, teisės aktų nustatyta tvarka turinčioms teisę gauti tokią informaciją;
65.3. Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.

IX. ASMENS SVEIKATOS ISTORIJŲ IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

66. Asmens sveikatos istorija yra Gydymo įstaigos dokumentas ir yra saugoma registratūroje arba archyve. Nei pacientas, nei kiti asmenys neturi teisės patys šio dokumento laikyti (saugoti) ar išnešti iš Gydymo įstaigos be raštiško įstaigos vadovo sutikimo.
67. Pacientui pateikus raštišką prašymą, jo lėšomis (pagal UAB Ąžuolo šeimos klinikos galiojančius mokamų paslaugų įkainius) gali būti daromos asmens sveikatos istorijos kopijos ar jos išrašai.
68. Pacientui persirašius į kitą gydymo įstaigą, jo asmens sveikatos istorija tai gydymo įstaigai išsiunčiama pagal pastarosios raštišką prašymą.

X. ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS

69. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos UAB Ąžuolo šeimos klinika filiale adresu Ąžuolo g. 47B, Kaunas, asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pirmadieniais – penktadieniais nuo 8:00 val. iki 19:00 val.; filiale adresu Rimties skg. 1, Kaunas, asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pirmadieniais – penktadieniais nuo 8:00 val. iki 19:00 val.; filiale adresu A. Juozapavičiaus pr. 63, Kaunas, asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pirmadieniais –
penktadieniais nuo 8:00 val. iki 19:00 val.
70. Darbuotojai dirba pagal iš anksto patvirtintus darbo grafikus. Medicinos darbuotojų darbo grafikai skelbiami UAB Ąžuolo šeimos klinikos informacinėje lentoje, internetinėje svetainėje adresu www.azuoloklinika.lt, bei nurodomi ant kabinetų durų.
71. Iškvietimai į namus registruojami darbo dienomis (pirmadieniais – penktadieniais) nuo 8.00 val. iki 11.00 val., o aptarnaujami ne vėliau kaip iki 15.00 val.
72. UAB Ąžuolo šeimos klinikos nedarbo metu, švenčių bei poilsio dienomis asmens
sveikatos priežiūros paslaugos prie jos prisirašiusiems pacientams teikiama VŠĮ Kauno klinikinės ligoninės Priėmimo skyriuje. (Josvainių g. 2, Kaunas)
73. Administracijos darbo laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00 val. iki 17:00 val., penktadieniais nuo 8:00 val. iki 16:00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.
74. Medicinos darbuotojas pietų pertrauką naudoja savo nuožiūra. Jis šiuo laiku gali palikti darbo vietą arba pasilikti joje. Pacientai medicinos personalo pietų pertraukos metu neaptarnaujami.

XI. BENDROSIOS ĮSTAIGOS VIDAUS TVARKĄ IR DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS

75. UAB Ąžuolo šeimos klinikos teritorija ir patalpos turi būti švarios, tvarkingos, reguliariai valomos.
76. UAB Ąžuolo šeimos klinikoje patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama.
77. UAB Ąžuolo šeimos klinikos darbuotojams draudžiama būti neblaiviems ar
apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.
78. UAB Ąžuolo šeimos klinikos darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo
priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius išteklius.
79. Elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, telefoniniais ryšiais ir
kanceliarinėmis bei kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
80. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos
reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis.
81. UAB Ąžuolo šeimos klinikos darbuotojas gali pradėti darbą tik esant tvarkingiems
įrenginiams ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai.
82. UAB Ąžuolo šeimos klinikos darbuotojai savo veikla privalo nepažeisti aplinkos kokybės normatyvų ir standartų, laikytis atliekų nukenksminimo tvarkos, privalo žinoti (pagal savo kompetenciją) reagentų sandėliavimo, išfasavimo ir transportavimo tvarką, nukenksminimo būdus.
83. UAB Ąžuolo šeimos klinikos darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą medicininę aprangą.
84. UAB Ąžuolo šeimos klinikos administracija neatsako už darbuotojų asmeninius daiktus, nesusijusius su tiesioginiu darbu ir paliktus darbo vietoje.
85. UAB Ąžuolo šeimos klinikos darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.
86. UAB Ąžuolo šeimos klinikos darbuotojas, paskutinis toje patalpoje baigęs darbą, turi sutvarkyti darbo vietą, išjungti elektros prietaisus, uždaryti langus ir užrakinti patalpas.
87. UAB Ąžuolo šeimos klinikos darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų saugumą taip, kaip nustatyta teisės aktuose.

XII. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO NUOSTATOS

89. Pacientas pats atsako už apsilankymo ar konsultacijos metu su savimi turimus daiktus ir pinigus. Paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo bei saugojimo paslaugų įstaiga neteikia.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

90. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
91. Patvirtintos Taisyklės skelbiamos UAB Ąžuolo šeimos klinikos informacinėje lentoje ir internetiniame puslapyje.
92. Taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos pasikeitus UAB Ąžuolo šeimos klinikos darbo organizavimui, ar atitinkamiems teisės aktams.